Nasza oferta

Odpowiedni dobór rodzaju i zakresu ubezpieczenia, prawidłowe zawarcie umowy oraz skuteczne egzekwowanie należnych z tytułu ubezpieczenia odszkodowań – to zadania które stoją przed każdym podmiotem prowadzącym działalność, bez względu na charakter i skalę tej działalności oraz status organizacyjno-prawny podmiotu.

Dlatego nasza firma – jako doświadczony broker ubezpieczenowy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i wykonuje w ich imieniu wszelkie czynnosci związane z zawieraniem i obsługą umów ubezpieczenia.

W zależności od potrzeb naszego klienta, jego wytycznych i zleconego nam obszaru działania – do wykonywanych przez nas czynności, jako brokera ubezpieczeniowego, należy miedzy innymi:

Identyfikacja ryzyk związanych z funkcjonowaniem danego podmiotu

Punktem wyjścia do opracowania optymalnego dla danego podmiotu gospodarczego zakresu ubezpieczenia jest szczegółowa analiza zagrożeń związanych z wykonywaną przez ten podmiot działalnością oraz posiadanymi rodzajami mienia. Każda branża ma swoją specyfikę i warto znać związane z nią ryzyko, aby w racjonalny sposób zabezpieczyć firmę przed negatywnymi konsekwencjami różnego rodzaju zdarzeń losowych. Identyfikując przedmiotowe zagrożenia jesteśmy w stanie dokładnie dobrać odpowiednią ochronę ubezpieczeniową dla każdego przedsiębiorstwa.
Dobór rodzaju i zakresu ochrony ubezpieczeniowej

Po przeprowadzeniu stosownej analizy – znając już zagrożenia na które narażona jest obsługiwana przez nas firma opracowujemy projekt ubezpieczenia, które pozwoli na skuteczne zredukowanie zidentyfikowanego ryzyka do absolutnego minimum. Ostateczny zakres i rodzaj ochrony ubezpieczeniowej każdorazowo uzgadniamy z naszym Klientem udzielając stosownych informacji odnośnie warunków ubezpieczenia jak i przewidywanej wysokości składki ubezpieczeniowej.
Przeprowadzenie procedur formalnych związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia

W imieniu naszych Klientów załatwiamy wszelkie formalności związane z prawidłowym zawarciem każdego rodzaju umów ubezpieczenia. Współpracując z naszą firmą nie będziecie Państwo narażeni na jakiekolwiek niedopatrzenia, błędy i nieprawidłowości w wypełnianiu procedur ubezpieczeniowych.
Negocjowanie ponadstandardowych warunków ubezpieczenia i wysokości składki

Dla współpracujących z nami firm negocjujemy z ubezpieczycielem specjalne, korzystniejsze niż standardowe warunki ubezpieczenia jak również zapewniamy kalkulację składki na najniższym możliwym poziomie.
Wykonanie procedur sprawdzających prawidłowość i kompletność dokumentacji ubezpieczeniowej

Prawidłowe i kompletne dokumenty ubezpieczenia mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ubezpieczeniowego każdej firmy, gdyż pozwalają na skuteczne egzekwowanie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Dlatego przed podpisaniem dokumentacji ubezpieczeniowej przez naszych Klientów szczegółowo sprawdzamy ich treść i weryfikujemy ewentualne błędy czy nieścisłości.
Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne na usługę ubezpieczenia

W przypadku gdy nasi Klienci zobowiązani są do zawierania umów w procedurze postępowania o zamówienie publiczne, nasza firma zapewni kompleksową pomoc merytoryczną przy wykonaniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowania przetargowego w szczególności polegającą na opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługę ubezpieczenia oraz udziale naszego przedstawiciela w pracach komisji przetargowej.
Wsparcie i nadzór nad procesem likwidacji szkód

W razie wystąpienia szkód ubezpieczeniowych dokonujemy w imieniu naszych Klientów stosownego zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela i monitorujemy przebieg procesu likwidacji by w możliwie maksymalnym stopniu pomóc naszym Klientom w uzyskaniu pełnego, należnego odszkodowania.
Specjalistyczne doradztwo i pomoc konsultacyjna, również w kwestiach roszczeniowych i spornych (ugody, sprawy sądowe)

Naszym Klientom służymy wszelką pomocą i udzielamy specjalistycznego wsparcia w sprawach związanych z zakresem naszej działalności. W szczególności – w przypadku wystąpienia kwestii spornych w realizacji umowy ubezpieczenia (np. odmowa, ograniczenie wypłaty odszkodowania) nasza firma pomoże Państwu w przeprowadzeniu procedur odwoławczych lub jeśli to będzie koniecznie w wyegzekwowaniu należnych roszczeń z tytułu ubezpieczenia na drodze sądowej.
Monitorowanie zmian w zakresie regulacji prawnych związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczeń

Nasza firma prowadzi bieżący monitoring regulacji prawnych związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczeń. Nasi Klienci informowani są w najwcześniejszym możliwym terminie o wszelkich istotnych dla nich zmianach w tym zakresie oraz koniecznych do podjęcia działaniach dostosowawczych.
Wszelkie inne zlecone przez klientów czynności mieszczące się w zakresie naszego działania

Wykonując powierzone nam zadania, zawsze staramy się dążyć do zwiększenie stopnia bezpieczeństwa ubezpieczeniowego naszych Klientów i pozostajemy otwarci na wszelkie propozycje współpracy w tym zakresie. Nawet jeśli Państwa zlecenie będzie pod jakimś względem nietypowe, postaramy się dostosować naszą usługę tak, aby całkowicie spełnić przedstawione nam indywidualne zapotrzebowania i oczekiwania.

Zapraszamy do kontaktu.